MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE OBJAVLJUJU POZIV ZA

MREŽE UDRUŽENJA GRAĐANA U OKVIRU EKO-SISTEM PROGRAMA OSNAŽIVANJA

Mladi istraživači Srbije pozivaju udruženja građana koja se bave životnom sredinom da se prijave za učešće u trećem ciklusu EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža udruženja građana.

EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

Program EKO-SISTEM nastao je u želji Mladih istraživača Srbije da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u zaštiti životne sredine. Cilj nam je da podržimo reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera u sprovođenju pravnih tekovina EU. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i stimulisanje saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, želimo da organizacijama damo pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti.

BUDI DEO EKO-SISTEMA, PREUZMI SVOJU ULOGU!

Poziv je otvoren za udruženja građana koja se bave životnom sredinom u ime formalne ili neformalne mreže posvećene nekoj od tema u okviru Poglavlja 27 (sa fokusom na zaštitu prirode/očuvanje biodiverziteta i klimatske promene).

Iznos granta za koji organizacije mogu da podnesu prijavu u okviru EKO-SISTEM programa mora da bude između sledećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

Minimalni iznos: 18,000 evra

Maksimalni iznos: 24,000 evra

Paralelno sa realizacijom podržanog projekta, organizacije dobitnice grantova imaće priliku da dodatno razviju svoje kapacitete u različitim oblastima: umrežavanje, rodna ravnopravnost, upravljanje i finansijsko vođenje projekata. Biće omogućen i razvoj specifičnih znanja i veština vezanih za praćenje primene politika koje uređuju oblast zaštite životne sredine na lokalnom nivou.

Lokacija : projekti se moraju sprovoditi u Republici Srbiji.

Procedura prijavljivanja sastoji se od dve faze:

Prva faza – podnošenje Izjave o zainteresovanosti

Druga faza – podnošenje projektne prijave.

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti je 14. mart 2023. godine do 17 časova.

Sva pravila i uslovi za učešće u EKO- SISTEM programu osnaživanja mreža udruženja građana, kao i postupci za prijavljivanje i kriterijumi za odabir organizacija, detaljno su prezentovani u dokumentu Smernice za podnosioce prijava.

Zahtevi koji se tiču realizacije i izveštavanja o aktivnostima, pogledajte u dokumentu Smernice za sprovođenje projekta.

Dokumenta i detaljne informacije o pozivu možete dobiti na sajtu EKO-SISTEM programa

March 1, 2023