MLADI ISTRAŽIVAČI SRBIJE OBJAVLJUJU POZIV ZA

MREŽE UDRUŽENJA GRAĐANA U OKVIRU EKO-SISTEM PROGRAMA OSNAŽIVANJA

Mladi istraživači Srbije pozivaju udruženja građana koja se bave životnom sredinom da se prijave za učešće u EKO-SISTEM programu osnaživanja mreža udruženja građana.

Za životnu sredinu u Srbiji, ovo je ključan trenutak za akciju. Sve razvijenija svest o važnosti zaštite životne sredine, brojne građanske inicijative i gotovo svakodnevno prisustvo ove teme u javnoj diskusiji rezultat je višedecenijskih napora civilnog sektora u ovoj oblasti. Vreme je da nastavimo još jače i odlučnije!

Program EKO-SISTEM nastao je u želji Mladih istraživača Srbije da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative. Cilj nam je da podržimo reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera u sprovođenju pravnih tekovina EU. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i stimulisanje saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, želimo da organizacijama damo pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti.

EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS) uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Projekat je počeo u januaru 2020. godine i traje tri godine.

BUDI DEO EKO-SISTEMA, PREUZMI SVOJU ULOGU!

VIŠE O PROJEKTU MOŽETE PROČITATI OVDE.

Poziv je otvoren za udruženja građana koja se bave životnom sredinom u ime formalne ili neformalne mreže posvećene nekoj od tema u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promene u pristupnim pregovornima sa Evropskom unijom.

Sva pravila i uslovi za učešće u EKO- SISTEM programu osnaživanja mreža udruženja građana, kao i postupci za prijavljivanje i kriterijumi za odabir organizacija, detaljno su prezentovani u dokumentu Smernice za podnosioce prijava.

Zahtevi koji se tiču realizacije i izveštavanja o aktivnostima, pogledajte u dokumentu Smernice za sprovođenje projekta.

Specifični ciljevi EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža

EKO-SISTEM program osnaživanja ima tri specifična cilja:

 • Da ojača kapacitete i vidljivost mreža organizacija koje se bave životnom sredinom;
 • Da omogući organizacijama kontinuitet u radu na reformama u životnoj sredini i monitoringu Poglavlja 27;
 • Da unapredi dijalog i saradnju organizacija sa donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou.

Komponente EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža

EKO-SISTEM program osnaživanja obuhvata:

 • Finansijsku podršku za sprovođenje projekata (grantovi)
 • Jačanje kapaciteta i vidljivosti

Iznos granta za koji organizacije mogu da podnesu prijavu u okviru EKO-SISTEM programa mora da bude između sledećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

 • Minimalni iznos: 20,000 evra
 • Maksimalni iznos: 30,000 evra

Paralelno sa realizacijom podržanog projekta, organizacije dobitnice grantova imaće priliku da dodatno razviju svoje kapacitete u različitim oblastima: umrežavanje, vođenje kampanja, rodna ravnopravnost, upravljanje i finansijsko vođenje projekata. Biće omogućen i razvoj specifičnih znanja i veština vezanih za praćenje primene politika koje uređuju oblast zaštite životne sredine na lokalnom novou.

Vrste aktivnosti za koje se može tražiti podrška i trajanje projekta

Sledeće aktivnosti su prihvatljive u okviru ovog poziva:

 • Izgradnja kapaciteta u oblastima u kojima mreža deluje;
 • Aktivnosti usmerene na uređenje i jačanje unutrašnje strukture mreže i načina rada (npr. strateško planiranje mreže, planiranje akcija itd.);
 • Dizajn i primena inovativnih metoda i alata u kampanjama javnog zagovaranja i podsticanje građanskog aktivizma (javni nastup, organizacija događaja, upotreba medija itd.);
 • Praćenje primene propisa i rada institucija na sprovođenju politika i zakona u oblasti životne sredine;
 • Učešće u javnim raspravama i/ili konsultativnim procesima u vezi sa donošenjem odluka o životnoj sredini na lokalnom i/ili nacionalnom nivou;
 • Sprovođenje istraživanja i analiza politika kao deo pripreme za javno zagovaranje (tj. javnog zagovaranja zasnovanog na činjenicama i dokazima);
 • Kampanja razvijanja svesti građana: teme povezane sa Poglavljem 27, informisanje žena o uticajima i prilagođavanju klimatskim promenama i sl.
 • Priprema alternativnih izveštaja, analiza i istraživanja politika životne sredine Republike Srbije;
 • Obuke, radionice, debate i drugi javni događaji;
 • Obrazovne aktivnosti za unapređenje znanja o rodnoj ravnopravnosti, vezi rodne ravnopravnosti i zaštite životne sredine i razvoj rodno osetljivijeg radnog okruženja;
 • Aktivnosti kojima će se obezbediti ravnopravno učešće žena i muškaraca u procesima planiranja, formulisanja i primene zelenih politika.

Lista aktivnosti nije konačna, prihvatljive su i druge aktivnosti ukoliko se njima doprinosi ciljevima EKO SISTEM programa osnaživanja.

Trajanje: odabrani projekti ne mogu trajati duže od 5 meseci i moraju se završiti do 31. decembra 2021. godine.

Lokacija: projekti se moraju sprovoditi u Srbiji.

Predloženi projekti treba da doprinesu ispunjavanju specifičnih ciljeva ovog poziva.

Ko može da se prijavi?

Na ovaj poziv mogu da se jave:

 • Mreže udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine, formalno registrovane u Agenciji za privredne registre Srbije (APR) kao savezi, u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima;
 • Mreže udruženja građana koje se bave zaštitom životne sredine (koalicije, savezi, platforme itd.) koje nisu registrovane u APR, ali imaju jasnu strukturu, ciljeve, članstvo itd. (što se dokazuje osnivačkim aktom, npr. memorandumom o saradnji), a koje su osnovane pre minimum 12 meseci.

Mreže treba da budu aktivne na teritoriji Republike Srbije, a organizacije koje su članice tih mreža treba da budu registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Najmanje 4 organizacije članice mreže moraju zajedno da pripreme predlog projekta. Jedna organizacija treba da deluje kao vodeći partner, a druge kao partneri.

 • Ukoliko mreža ima manje od 15 članica, moguće je podneti 1 predlog projekta;
 • Ukoliko mreža ima više od 15 članica, moguće je podneti 2 ili više projektnih predloga.

Kako se prijaviti?

Procedura prijavljivanja sastoji se od dve faze:

 • Prva faza – podnošenje Izjave o zainteresovanosti (IoZ)
 • Druga faza – podnošenje projektne prijave.

U prvoj fazi potrebno je dostaviti samo Izjavu o zainteresovanosti koju čine: obrazac Izjave o zainteresovanosti i dodatni dokumenti koje treba poslati.

Slanjem Izjave o zainteresovanosti s neophodnom dokumentacijom, prijavljene organizacije ulaze u proces procene organizacionih kapaciteta. Organizacije koje prođu prvi krug evaluacije i dobiju poziv od MIS-a, dostavljaju projektnu prijavu koja se dalje razmatra za dodelu finansijske podrške. Time se omogućava i pristup drugim komponentama programa EKO-SISTEM, kroz koje organizacije mogu da razvijaju i grade kapacitete.

Ceo paket dokumenata za obe faze prijavljivanja možete preuzeti OVDE.

Podnošenje Izjave o zainteresovanosti

Izjava o zainteresovanosti (potpisana), zajedno sa dodatnim dokumentima (fotokopije) mora se dostaviti u jednom primerku kao organizovana celina (povezana u fascikle i sl.).

Neophodno je dostaviti i elektronsku verziju Izjave o zainteresovanosti sa dodatnim dokumentima na USB-u (skenirane verzije koje čitko prikazuju pečat, potpis i datum). Sadržaj USB-a mora biti identičan papirnoj verziji.

Izjava o zainteresovanosti i dodatna dokumentacija se šalje u zatvorenoj koverti brzom poštom, privatnom kurirskom službom ili se lično dostavlja na adresu Mladih istraživača Srbije.

Izjava o zainteresovanosti i dodatna dokumentacija poslata na bilo koji drugi način biće odbijena, s toga ističemo da se detaljno prouče Smernice za podnosioce prijava.

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti je 31. maj 2021. godine.

Blagovremenom dostavom smatra se pošiljka primljena na adresi Mladih istraživača Srbije najkasnije dana 31. maja 2021. godine do 17 časova. Pošiljka koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se Izjava o zainteresovanosti sa dodatnim dokumentima može podneti, smatraće se neblagovremenom i neće se dalje razmatrati.

Dodatne informacije

Informativna sesija održaće se online 19. maja 2021. godine u 12 časova. Da biste učestvovali, potrebno je da se prijavite putem OVOG LINKA najkasnije do 18. maja 2021. godine do kraja dana.

Na sesiji, zainteresovane organizacije imaće priliku da dobiju dodatna pojašnjenja u vezi sa pozivom i uslovima za učešće u programu. Pitanja se mogu poslati e-poštom najkasnije do 23:59 časova, 23. maja 2021. na elektronsku adresu: ekosistem@mis.org.rs.

Sva postavljena pitanja biće objavljena na internet stranici ekosistem.mis.org.rs u ponedeljak 24. maja 2021. godine.

May 14, 2021