BioNET pozicioni papir o Strategiji EU o biodiverzitetu i Poglavlju 27

Cilj dokumenta je bio da se prezentuju stavovi mreže organizacije BioNET o stateškom okviru EU za zaštitu biodiverziteta, kao i da se ohrabri EU i nacionalne institucije da intenzivnije uključuje OCD iz regiona Zapadnog Balkana u procese donošenja odluka kao i u procesima primene politika i zakona.

Ciljne grupe su Ministarstva koja su nadležna za zaštitu prirode u regionu, Evropska komicija – generalni direktorat za životnu sredinu, Evropski parlament, građani.

Mladi istraživači Srbij su u aprilu 2018. godine prihvatili da koordinišu pripremu regionalnom pozicionog papira. Pozicioni papir je pripremljen u okviru BioNET mreže iz 7 zemalja. Fokus pozicionog papira je Strategija biodiverziteta EU 2020 kao i Poglavlje 27. Imajući u vidu da je projekat bio veoma kratak (svega mesec dana) ezultati koji su postignuti su veoma značajni:

  • povećana je vidljivost organizacija koje se bave biodiverzitetom u regionu;
  • pozivioni papir sadrži veoma jasne poruke koje i zahteve OCD koje su uticale na donosioce odluka kako na nacionalnom tako i na EU nivou;
  • saradnja među članovima BioNET mreže je unapređena.

Period realizacije:
2018.
Lokacija:
Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora, Albanija
Budžet:
4.000,00 EUR
Donator:
GIZ ORF Biodiverzitet
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: