CSOnnect – Institucionalni grant MIS

Institucionalni grant je imao za cilj jačanje rada MIS i partnerskih organizacija u izabranim oblastima životne sredine vezano za EU integracije i pregovaračko Poglavlje 27.
Donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, građani i građanke, OCD.
  • Formirano 5 informativno edukativnih centara „Eko kontakt tački“.
  • Pripremljen i štampan informativno edukativni material sa primerima prakse zemalja EU u oblasti zaštite prirode i horizontalnog zakonodavstva.
  • Unapređeni kapaciteti OCD i predstavnika institucija o Poglavlju 27, horizontalnom zakonodavstvu i zaštiti prirode.
  • Unapređena saradnja OCD-a i institucija vezano za proces pregovora za poglavlje 27 i poboljšana koordinacija i saradnja postojećih mreža OCD-a.
  • Mladi istraživači Srbije su, kroz proces strateškog planiranja, promocije u loklanim zajednicama i unapređenje komunikacije sa svojim aktivnistima i volonterima, pojačali strukturu i isplanirali okvir delovanja organizacije.
  • Povećano razumevanje rodne perspektive i uloge žena u reformama koje donosi primena EU acquisa.
  • Projekat je pomogao izradu i promociju izveštaja iz senke Koalicije 27.
  • Ojačana saradnja i uticaj OCD vezano za Poglavlje 27 .

TERRAs

Arhus centar Novi Sad

GM Optimist

Grupa Kobra

Period realizacije:
2017.
Lokacija:
Subotica, Novi Sad, Beograd, Gornji Milanovac i Niš.
Budžet:
39.420,00 EUR
Donator:
Regionalni centar za životnu sredinu kroz program CSOnnect
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: