Promocija socio-ekonomskih koristi ekološke mreže Natura 2000

Cilj projekta je bio da se poveća razumevanje socio ekonomskih koristi koje proizilaze iz primene EU acquis u Srbiji.
NVO koje bave zaštitom životne sredine, upravljači zaštićenih područja, lokalne samouprave u budućim NATURA 2000 područjima u Srbiji

Rezultati projekta su:

Izgrađeni kapaciteti preko 30 predstavnika ključnih aktera za zaštitu prirode u razumevanju evropskih politika u zaštiti prirode i socio ekonomske koristi od mreže NATURA 2000 (trening o socio ekonomskim koristima NATURA 2000, izrađena i distribuirana edukativna brošura).

Ojačano je partnerstvo između civilnog i javnog sektora u zaštiti prirode (održana su dva konsultativna sastanka, sastanak mreže NVO „Natura 2000 resursni centar Srbije“, sastanci NVO sa vladinih institucijama).

Promovisane su politike zaštite prirode EU u loklanim zajednicama (odštampan je i distribuiran poster o NATURA 2000 u lokalnim zajednicama, objavljeno je preko 20 članaka na blogu itd.)

Brošura socio ekonomske koristi NATURA 2000 (https://www.mis.org.rs/wp-content/uploads/natura-2000_brosura-1.pdf)

WWF DCP

Period realizacije:
2012.
Lokacija:
Republika Srbija
Budžet:
29.050,00 EUR
Donator:
Ambasada Kraljevine Holandije kroz MATRA program
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: