Srbija, Crna Gora i Natura 2000

Cilj projekta „Srbija, Crna Gora i NATURA 2000 – jačanje kapaciteta institucija i civilnog sektora za primenu EU legislative“ je bio stvaranje preduslova za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000. Projekat se bavio jačanjem kapaciteta institucija i civilnog sektora za uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000.
NVO koje bave zaštitom prirode, institucije iz Srbije i Crne Gore koje rade na zaštiti prirode.
  • Оsnovane su dve mreže nevladinih organizacija (Natura 2000 Resursni centar Srbije i Natura 2000 Info centar Crne Gore) koje okupljaju preko 92 NVO.
  • Više od 200 pojedinaca učestvovalo je u stručnim razmenama.
  • Održano je 7 treninga koji su obuhvatili teme vezane za osnove EU legislative i ekološke mreže Natura 2000, u okviru kojih su učesnici naučili o područjima buduće mreže Natura 2000, o upravljanju vodama u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama kao i o integrisanju zahteva mreže Natura 2000 u druge sektore.

Nosioc regionalnog projekta je bio WWF a MIS je bio partner koji je realizovao aktivnosti vezane za OCD u Srbiji. Projekat je trajao tri godine, od 2009. do 2011. godine.

WWF
Green Home

Period realizacije:
Od 2009. do 2011. godine.
Lokacija:
Republika Srbija i Republika Crna Gora
Budžet:
76.307,00 EUR
Donator:
Vlada Norveške
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;

Novosti vezane za projekat: