Predstavnici Mladih istraživača Srbije učestvovali su u četvrtoj radionici Radne grupe, organizovanoj kao nastavak aktivnosti na izradi Strategije zaštite životne sredine – Zelena agenda za Srbiju održanoj 3. i 4. jula.

Tokom dvodnevne radionice, prezentovana je detaljna analiza efekata odabranih mera i definisanje ciljnih vrednosti indikatora, kao i projekcija troškova i potencijalnih izvora finansiranja Strategije.

Poseban akcenat je bio na zajedničkom radu na razvijanju posebnih ciljeva i mera za izuzetno važnu horizontalnu komponentu koju su predstavnici civilnog društva i partneri na projektu VOLVOX – Snaga zajednice (MIS, BOŠ i RERI) predložili kao poboljšanje i proširenje obima Nacionalne strategije zaštite životne sredine kako bi se pokrila horizontalna pitanja i to kroz: jačanje institucionalnih i administrativih  kapaciteta, procenu uticaja na životnu sredinu i stratešku procenu uticaja, informisanje i komunikaciju sa javnošću, učešće u odlučivanju po pitanjima životne sredine u skladu sa Arhuskom konvencijom, promovisanje rodne ravnopravnosti, primenu digitalizacije i saradnju sa naučno-istraživačkim ustanovama.

Na ovom sastanku Radne grupe predstavljen je i novouvedeni opšti strateški cilj, sa četiri specifična cilja koji se odnosi na horizontalna pitanja – „Unapređenje integrisanog pristupa upravljanju životnom sredinom u skladu sa Zelenom agendom”. Iako se ovo poboljšanje dogodilo u kasnoj fazi razvoja Strategije, rezultat je zajedničkih napora partnera da poboljšaju participativni okvir i povećaju uticaj civilnog društva.

Učesnici radionice su takođe imali priliku da sa ekspertima prodiskutuju finalizaciju aktivnosti za Akcioni plan, rokove i odgovorne strane.

Online prezentacija prvog nacrta Strategije najavljena je za 1. avgust, nakon čega će nacrt dokumenta biti poslat na komentare članovima Radne grupe.

Proces izrade Strategije koordinira Ministarstvo zaštite životne sredine, uz podršku projekta „EU za zelenu agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

July 12, 2023