Radna grupa za izradu Strategije zaštite životne sredine – „Zelena agenda za Srbiju“ održala je sastanak posvećen razvijanju mera i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva Strategije u skladu sa stubovima Zelene agende u Srbiji, kojem su prisustvovale predstavnice Mladih istraživača Srbije i partneri na projektu VOLVOX – Snaga zajednice, BOŠ i RERI.

Državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine, Sandra Dokić, naglasila je da se prvi put donosi dokument, koji treba da je usaglašen za Zelenom agendom i kojim će se jasno staviti do znanja na koji način će Republika Srbija implementirati Zelenu agendu.

Imajući u vidu da je u pitanju sveobuhvatan dokument, državna sekretarka se zahvalila organizacijama civilnog društva na konstruktivnim sagledavanju dosadašnjeg rada na izradi Strategije i najavila da je u procesu izrade i rodna analiza koja će doprineti rodno senzitivnijem dokumentu.

Govoreći o EU iskustvima, Antoan Avinjon iz Delegacije EU u Srbiji, istakao je da nikada nije bilo takve energije na nekom zajedničkom poslu kao što je to trenutno slučaj  sa Zelenom agendom i da se na neki način stvara nova DNK u politikama zaštite životne sredine.

Predan rad na izradi Strategije u Srbiji, po Antoanu Avinjonu, nije samo značajan doprinos Srbiji, već i Evropskoj uniji i ostatku sveta.

Marina Ilić, rukovodilac tima za izradu „Strategije zaštite životne sredine – Zelena agenda Republike Srbije“, izvestila je da je u toku analiza stanja kao deo ex ante analize uticaja, ali i ex post analize, pomenula veliki broj bilateralnih sastanaka sa različitim ministarstvima, agencijama i isntitucijama, održanih u periodu između zasedanja dve Radne grupe, učešće predstavnika UNDP u konsultacijama održanim u okviru VOLVOX- Snaga zajednice projekta u martu i predstavila ambiciozan  vremenski tok daljih koraka u izradi Strategije, po kome se na samom kraju godine nacrt Strategije šalje ministarstvima na mišljenje, a samo usvajanje se očekuje početkom iduće godine.

Idući sastanak Radne grupe najavljen je za 3-4. juli, kada će se raditi na analizi efekata odrabranih mera, finalizaciji aktivnosti za Akcioni plan i projekciji troškova i izvora finansiranja Strategije.

April 26, 2023