Jačanje primene Arhuske konvencije u Beogradu

Cilj projekta je podizanje svesti javnosti i podsticanje dijaloga na promeni Arhuske konvencije u gradu Beogradu.

Fokus aktivnosti Arhus centra Novi Beograd tokom 2018. godine je na proceni uticaja na životnu sredinu.

Ciljna grupa građani i građanke grada Beograda, donosioci odluka na lokalnom i nacionalnom nivou

Očekivani rezultati projekta su:

  • Podstaknut dijalog zainteresovanih strana tokom okruglog stola o proceni uticaja na životnu sredinu, sa posebnim naglaskom na izmene i dopune Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu.
  • Podignuta svest javnosti razumevanje procesa procene uticaja na životnu sredinu kroz pripremu i distribuciju lifleta u 17 opština grada Beograda.
  • Organizovane konsultacije sa donosiocima odluka i predtavnicima medija o uključivanju građana u procese donošenja odluka.

Period realizacije:
2018.
Lokacija:
Grad Beograd
Budžet:

Donator:
Misija OEBS u Srbiji
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;