Podrška primeni Arhuske konvencije u Beogradu

Misija Arhus centra Novi Beograd je da unapredi primenu Arhuske konvencije u gradu Beogradu, sa posebnim fokusom na gradsku opštinu Novi Beograd.
Građani i građanke Srbije

Aktivnosti Arhus centra Novi Beograd su bile usmerene uglavnom na jačanje primene III stuba Arhuske konvencije u Srbiji ali je realizovano i niz drugih aktivnosti koje su za cilj imale povećanje učešća građana u zaštiti životne sredine i većem aktivizmu mladih.

  • Okrugli sto “Kako se uključiti?” – saradnja razlicitih aktera na zaštiti životne sredine u Beogradu.
  • Radionica za aktiviste Arhus centra Novi Beograd.
  • Aktivistička grupa Arhus centra Novi Beograd je održala niz promotivnih akcija.
  • Učešće na sastanku visokih predstavnika zemalja potpisnica Arhuske konvencije koji je održan u Budvi, Crna Gora u septembra 2017.
  • Izrađena je aplikacija Arhus centra Novi Beograd – aplikacija daje mogućnost građanima da dobre i loše primere zaštite životne sredine fotografišu i objasne i uploaduju na sajt.
  • Brošura „ZELENE ODLUKE U VAŠIM RUKAMA – vodič građanima za aktivno učešće u zaštiti životne sredine i održivom razvoju“.
  • Seminar o Arhuskoj konvenciji, organizovan u Novom Sadu.
  • Sastanak „Saradnja OCD na primeni prava na zdravu životnu sredinu“.
  • Okrugli sto „Organizacije civilnog društva i primena pravnih instrumenata zaštite životne sredine“ je održan u Beogradu.
  • Konsultativni skup sa zainteresovanim stranama NACIONALNA STRATEGIJE KOMUNIKACIJE ZA OBLAST KLIMATSKIH PROMENA je održan u Beogradu.

Period realizacije:
2017.
Lokacija:
Republika Srbija
Budžet:
preko 5.000,00 dinara
Donator:
Misija OEBS u Srbiji
Tema/Oblast:
Zaštita životne sredine, mladi, volontiranje;